AFTERKLASS

ระดับภาษา ในภาษาไทย

Malalamill 8 ส.ค. 2562

ระดับภาษาในภาษาไทย

            ระดับภาษา หมายถึง การใช้ถ้อยคำภาษาให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของบุคคลและโอกาส

  1. ภาษาทางการ หรือ ภาษาเขียนภาษาระดับนี้ใช้ในการพูดและการเขียนที่เป็นทางการ คำนึงถึงความถูกต้องของกฎเกณฑ์ ระเบียบของภาษา ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย 
  2. ภาษากึ่งทางการคล้ายกับภาษาทางการ แต่ลดความเป็นทางการลงมาเล็กน้อย ผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีความคุ้นเคยกันพอสมควร
  3. ภาษาพูด หรือ ภาษาปากภาษาระดับนี้ใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่และใช้สนทนาโต้ตอบกัน
  4. ภาษาต่ำภาษาระดับนี้ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่สุภาพ จัดเป็นคำหยาบคาย มักจะใช้พูดกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
  • Tag

  • #เคล็ดลับการเรียน #เรียนต่อ #ความรู้รอบตัว #Smart Klass
  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#ความรู้รอบตัว#Play Klass#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง