AFTERKLASS

บุคคลสิทธิต่างจากทรัพยสิทธิยังไง?

Paannupang 25 ก.ค. 2562

 

บุคคลสิทธิ

ทรัพยสิทธิ

คือ สิทธิที่มีเหนือตัวบุคคล บังคับให้บุคคลทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

คือ สิทธิเหนือทรัพย์สิน สิทธิที่บุคคลมีเหนือตัวทรัพย์สินโดยตรง

ใช้ยันได้กับเจ้าหนี้หรือคู่สัญญาเท่านั้น

ใช้ยันกับบุคคลได้ทั่วไป

เกิดหน้าที่ตามความผูกพันที่ทำขึ้น

เกิดหน้าที่กับคนทั่วไปต้องงดเว้นไม่รบกวนสิทธิของเจ้าของสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุข

มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ

มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน

ก่อตั้งด้วยสัญญาหรือการละเมิด

ก่อตั้งด้วยอำนาจกฎหมายโดยตรง

สิ้นสุดด้วยการไม่ใช้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด(มีอายุความ)

ไม่สิ้นสุดด้วยการไม่ใช้

เช่น สิทธิตามสัญญาเช่า สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน

เช่น ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์

 

  • Tag

  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#ความรู้รอบตัว#Play Klass#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง