ปัจจุบันน้อง ๆ มีตัวเลือกในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเยอะมาก เพราะสมัยนี้มีหลักสูตรใหม่ ๆ เปิดสอนเยอะแยะเลย ซึ่งวันนี้พี่เคฟเวอร์ก็มี 5 หลักสูตรเจ๋ง ๆ มาแนะนำเหมือนกัน เชื่อว่าจะโดนใจน้อง ๆ ที่มีความคิดอยากเรียนจบในระดับปริญญาโท แต่ไม่ต้องการใช้เวลาเรียนนานนัก เพื่อจะได้รีบออกไปหางานทำ สร้างรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ซึ่งหลักสูตรที่พี่เคฟเวอร์กำลังพูดถึงนี้ก็คือ “หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท” ที่ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 ปี หลักสูตรเหล่านี้จะเกี่ยวกับอะไรและต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกันเลย

 

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท คืออะไร มีข้อดียังไงบ้าง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรย่นระยะเวลาเรียนและเป็นการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดความรู้จากระดับปริญญาตรีไปสู่ปริญญาโททันที โดยจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปีด้วยกัน ซึ่งถือว่าใช้เวลาเรียนน้อยกว่าคนที่เรียนปริญญาตรีก่อน 4 ปี แล้วถึงเรียนต่อปริญญาโทอีก 2 ปี รวมทั้งหมด 6 ปี

โดยหลักสูตรนี้ เมื่อเรียนจบมาน้อง ๆ จะมีวุฒิมหาบัณฑิตติดตัวเลย ช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงานได้ เพราะถือว่าน้อง ๆ มีความรู้ความสามารถในระดับปริญญาโท และเมื่อเรียนจบได้เร็ว น้อง ๆ ก็จะได้ออกไปหางานที่มั่นคงทำ เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ไวขึ้นนั่นเอง

 

แนะนำ 5 คณะในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.1 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ)

 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางการบัญชี มีวิชาเฉพาะอย่างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจ และบูรณาการวิชาชีพบัญชี

1.2 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • มีวิชาเอก 3 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาการบริหารการเงิน, สาขาวิชาการบริหารการตลาด และ วิชาเอกการบริหารโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ

โดย 2 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มุ่งเน้นบูรณาการความรู้จากแขนงต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ประกอบการระดับกลางในอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 วิธีคือใช้ระบบการคัดเลือกของส่วนกลาง (Admission) และสอบตรง SMART-1

 

2. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)

 • เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นภาพของการจัดการมรดกวัฒนธรรม
 • เรียนรู้การนำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • มีการศึกษานอกสถานที่
 • จบมาแล้วสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับโลกได้มากมาย เช่น UNESCO

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เช่นกัน สมัครเข้าเรียนได้โดยใช้ระบบการคัดเลือกของส่วนกลาง (Admission) และสอบตรงโดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

3. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 • เน้นผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
 • มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนรองรับ รวมถึงมีโอกาสฝึกงานและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่าง ๆ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในปีแรกจะเป็นการเรียนด้วยวิชาบรรยาย แต่ปีต่อ ๆ ไปจะมีวิชาสัมมนา ห้องเรียนถูกจัดให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการคิด วิเคราะห์ และการนำเสนอได้เต็มที่ เกณฑ์การสมัครเข้าเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐาน TU-GET, CU-TEP, TOEFL, IELT หรือ SAT I อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

 • หลักสูตรนี้เปิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อรองรับตลาด AEC เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 • มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ แคลคูลัส และมีการลงลึกรายละเอียดในชั้นปีสูง เช่น คณิตศาสตร์ทางการเงิน และการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้ในรายวิชาที่ประยุกต์ทางการเงิน และมองเห็นภาพรวมในการใช้ตัวเลขต่าง ๆ ในการทำงาน เมื่อจบไปสามารถเข้าทำงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้านการลงทุน ด้านการประกันภัย หรือเป็นนักวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งผู้สมัครเข้าเรียนต้องจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และการจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด)

 • ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีทักษะในด้านการบริหารจัดการการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สามารถประกอบอาชีพอิสระและบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองได้ทันที เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ
 • สร้างทางเลือกทางการศึกษาและประกอบอาชีพให้แก่มหาบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยชั้นปีที่ 1 จะเรียนที่วิทยาเขตศาลายา และตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษาจะไปเรียนที่วิทยาเขตพญาไท วิธีและขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะใช้ระบบการคัดเลือกของส่วนกลาง (Admission) หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งผู้สมัครเข้าเรียนต้องจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

ถึงตรงนี้น้อง ๆ บางคนอาจมีตัวเลือกในใจแล้วใช่มั้ยล่ะครับว่าจะเรียนต่อในด้านไหน ยังไงดี หรือใครคิดว่าหลักสูตรที่พี่แนะนำไปยังไม่ค่อยโดนใจน้อง ๆ สักเท่าไหร่ ก็ลองเข้า Google เสิร์ชดูเพิ่มเติมกันได้ เพราะนอกจาก 5 หลักสูตรที่พี่แนะนำไปนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งเลยนะครับที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ที่เรียนเพียง 5 ปีแบบนี้! ดูน่าสนใจมากเลยใช่มั้ยล่ะ ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าปกติ แถมจบมาก็ได้วุฒิมหาบัณฑิตด้วย ลองเก็บไว้ดูเป็นตัวเลือกกันนะครับ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

{{comment.comment}}

{{subcomment.comment}}

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง