ยกเลิก
ตกลง

นอกจาก AFTERKLASS ต้องการที่จะปลูกฝังการบริหารการใช้เงินที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อยอดพัฒนาทักษะตามความฝันของเยาวชนไทยแล้ว AFTERKLASS ยังต้องการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมที่ดีให้น้องๆ ได้โตขึ้นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ได้เรียนรู้จากการเป็น ”ผู้ที่ได้รับ” มาเป็น “ผู้ให้” และเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลกำไรตอบแทน ผ่านทาง Socialgiver

 

Socialgiver เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ให้การ “ช็อป” และ “ช่วย” เกิดขึ้นพร้อมกัน เพียงช็อป GiveCard ห้องพัก ร้านอาหารและกิจกรรมต่างๆ จากธุรกิจใจดีที่ร่วมตอบแทนสังคม ผ่าน www.socialgiver.com กำไร 100% จาก GiveCard ทุกใบ นำไปบริจาคให้โครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย

น้องๆ สามารถร่วมสนับสนุน Socialgiver ผ่าน AFTERKLASS ได้  2  วิธีง่ายๆ คือ

1. ร่วมบริจาค Koins และ Gold  ให้มูลนิธิต่างๆ

2. ซื้อ GiveCard ของ Socialgiver ในสโตร์ ซึ่ง 70% ของรายได้จะถูกนำไปบริจาคให้กับโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศไทยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ส่วนอีก 30% นำไปช่วยให้นิเวศแห่ง “การให้” ได้เติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมต่อไป

ค่า Koins และ Gold ที่ถูกบริจาคในระบบ
ธนาคารกสิกรไทยจะเปลี่ยนเป็นเงิน
ด้วยอัตราส่วน 2 เท่ากับ 1 บาท  |  100,000 เท่ากับ 1 บาท
อัตราการบริจาคขั้นต่ำ 100 หรือ 5,000

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ก่อนตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0 - 5 ปี  ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพฯ ชุมชนแออัดเกิดขึ้นจากผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมืองหลวงด้วยความเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถหางานทำและมีชีวิตที่ดีขึ้นและด้วยความไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเขาจึงสร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาบนที่ดินของผู้อื่นที่พอจะสร้างบ้านได้ และอยู่กันอย่างแออัด เด็กๆที่อยู่ในครอบครัวเหล่านี้จึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมและบางแห่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด  และอันตรายต่างๆ ดังนั้น  งานของมูลนิธิฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กอ่อนที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชนแออัด เพื่อให้เด็กได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น

มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ก่อตั้งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยเริ่มจาก ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ไร้พรหมแดนเจ้าของรางวัลแมกไซไซและนักพัฒนาสังคม หลังพบว่าจำนวนเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกแม่ตาว จังหวัดตาก มีแนวโน้มเพิ่มขี้นทุกปี จึงดำเนินการช่วยเหลือเด็กชายขอบมากว่า 17 ปี เมื่อเด็กๆ โตขึ้น ความจำเป็นในการให้การดูแลและการศึกษาก็มากขึ้น โดยภารกิจหลักคือการช่วยเหลือให้มีที่พักที่ปลอดภัย ให้การศึกษา พัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตนเองได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังให้บ้านพักพิงแก่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดมา ในปี 2551 มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ได้รับรางวัลการแก้ไขปัญหาโรค HIV อย่างจริงจัง การเยียวยาและช่วยสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลระดับรากหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยเด็กกำพร้า 1 คน ให้ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยครูผู้ดูแล 1 เดือน

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ก่อนตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0 - 5 ปี  ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพฯ ชุมชนแออัดเกิดขึ้นจากผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมืองหลวงด้วยความเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถหางานทำและมีชีวิตที่ดีขึ้นและด้วยความไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเขาจึงสร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาบนที่ดินของผู้อื่นที่พอจะสร้างบ้านได้ และอยู่กันอย่างแออัด เด็กๆที่อยู่ในครอบครัวเหล่านี้จึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมและบางแห่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด  และอันตรายต่างๆ ดังนั้น  งานของมูลนิธิฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กอ่อนที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชนแออัด เพื่อให้เด็กได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น

มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ก่อตั้งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยเริ่มจาก ดร. ซินเธีย หม่อง แพทย์ไร้พรหมแดนเจ้าของรางวัลแมกไซไซและนักพัฒนาสังคม หลังพบว่าจำนวนเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกแม่ตาว จังหวัดตาก มีแนวโน้มเพิ่มขี้นทุกปี จึงดำเนินการช่วยเหลือเด็กชายขอบมากว่า 17 ปี เมื่อเด็กๆ โตขึ้น ความจำเป็นในการให้การดูแลและการศึกษาก็มากขึ้น โดยภารกิจหลักคือการช่วยเหลือให้มีที่พักที่ปลอดภัย ให้การศึกษา พัฒนาทางร่างกายและจิตใจให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตนเองได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และยังให้บ้านพักพิงแก่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดมา ในปี 2551 มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ได้รับรางวัลการแก้ไขปัญหาโรค HIV อย่างจริงจัง การเยียวยาและช่วยสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลระดับรากหญ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยเด็กกำพร้า 1 คน ให้ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยครูผู้ดูแล 1 เดือน

บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบความรู้ความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กพิการที่กำพร้าและผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ อุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการ ทั้งในรูปแบบอยู่ประจำและแบบไป – กลับ โดยมีความมุ่งเน้นให้เด็กพิการทุกคนได้รับการฟื้นฟูดูแลในทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและการใช้ชีวิตในสังคมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิดทั้งจากนักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด คุณครูและพยาบาล  เพื่อให้เด็กพิการที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและมีรอบยิ้มเสียงหัวเราะเช่นเดียวกับเด็กปกติในสังคมทั่วไป

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยค่าน้ำมันให้กับเด็กพิการ 1 คน

 

บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบความรู้ความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กพิการที่กำพร้าและผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ อุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการ ทั้งในรูปแบบอยู่ประจำและแบบไป – กลับ โดยมีความมุ่งเน้นให้เด็กพิการทุกคนได้รับการฟื้นฟูดูแลในทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและการใช้ชีวิตในสังคมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิดทั้งจากนักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด คุณครูและพยาบาล  เพื่อให้เด็กพิการที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและมีรอบยิ้มเสียงหัวเราะเช่นเดียวกับเด็กปกติในสังคมทั่วไป

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยค่าน้ำมันให้กับเด็กพิการ 1 คน

 

โครงการปลูกป่าเชียงดาว พื้นที่ป่าอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าในอำเภอเชียงดาวได้ถูกบุกรุก แผ้วถาง ทำลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไกความร่วมมือ ทั้งระหว่างภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ

โครงการปลูกป่าเชียงดาว นำโดยคุณนิคม พุตตา ร่วมกับ Big Trees Project ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ 4 จุดประสงค์หลักดังนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไก ความร่วมมือ จากทุกๆ ฝ่าย ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสายน้ำแม่ปิง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างป่าชุมชน รวมถึงการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม และสร้างจิตสำนึกเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ทั้งชนเผ่าและพื้นราบ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยในการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

มูลนิธิเดอะวอยซ์ เป็นโครงการหาทุนเพื่อช่วยสุนัข/แมวจรจัดไม่สบายและพิการ ปัจจุบันทางมูลนิธิเดอะวอยซ์ได้ทำการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งกว่า 500 ชีวิต และ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับหมา/แมว 40-50 เคสทุกเดือน เราระดมทุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ต่างๆให้ดีขึ้นได้ อันได้แก่ ค่ารักษาหมา-แมว และสัตว์อื่นๆ ที่ไม่สบายหรือถูกทำร้าย ค่าวัคซีนให้สัตว์จรต่างๆ  เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้หัด วัคซีนลำไส้ เป็นต้น สร้างสถานดูแลสัตว์จร ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สัตว์จรจัดทั้งหลายมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็น สำหรับน้องหมา/แมว ที่ถูกทอดทิ้งหรือโดนทำร้าย

 

โครงการ “4DekDoi”  จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมทุนการศึกษาเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการเรียนที่สูงขึ้นของเด็กๆ  ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงใหม่ สร้างทรัพยากรทางการเรียนรู้ มอบให้พื้นที่ยากไร้ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กดอย (สนับสนุนปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม) และเชื่อมต่อกับกลุ่มสถาบันการศึกษาและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาสาสอนเด็กดอย

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าอาหารกลางวัน ให้น้อง 1 คน สำหรับ 1 ปีการศึกษา

โครงการปลูกป่าเชียงดาว พื้นที่ป่าอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าในอำเภอเชียงดาวได้ถูกบุกรุก แผ้วถาง ทำลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไกความร่วมมือ ทั้งระหว่างภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ

โครงการปลูกป่าเชียงดาว นำโดยคุณนิคม พุตตา ร่วมกับ Big Trees Project ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ 4 จุดประสงค์หลักดังนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนากลไก ความร่วมมือ จากทุกๆ ฝ่าย ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสายน้ำแม่ปิง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างป่าชุมชน รวมถึงการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนเดิม และสร้างจิตสำนึกเรื่องการปกป้องผืนป่า รักษาสายน้ำ ให้กับเยาวชนในพื้นที่ทั้งชนเผ่าและพื้นราบ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยในการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

มูลนิธิเดอะวอยซ์ เป็นโครงการหาทุนเพื่อช่วยสุนัข/แมวจรจัดไม่สบายและพิการ ปัจจุบันทางมูลนิธิเดอะวอยซ์ได้ทำการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งกว่า 500 ชีวิต และ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับหมา/แมว 40-50 เคสทุกเดือน เราระดมทุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ต่างๆให้ดีขึ้นได้ อันได้แก่ ค่ารักษาหมา-แมว และสัตว์อื่นๆ ที่ไม่สบายหรือถูกทำร้าย ค่าวัคซีนให้สัตว์จรต่างๆ  เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้หัด วัคซีนลำไส้ เป็นต้น สร้างสถานดูแลสัตว์จร ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สัตว์จรจัดทั้งหลายมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็น สำหรับน้องหมา/แมว ที่ถูกทอดทิ้งหรือโดนทำร้าย

 

โครงการ “4DekDoi”  จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมทุนการศึกษาเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการเรียนที่สูงขึ้นของเด็กๆ  ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงใหม่ สร้างทรัพยากรทางการเรียนรู้ มอบให้พื้นที่ยากไร้ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กดอย (สนับสนุนปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่ม) และเชื่อมต่อกับกลุ่มสถาบันการศึกษาและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาสาสอนเด็กดอย

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ช่วยค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าอาหารกลางวัน ให้น้อง 1 คน สำหรับ 1 ปีการศึกษา